Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti SAAN bags s.r.o. pro produktovou řadu SAAN emotion

(dále jenom „Obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2019

1.


Vymezení pojmů

„Prodávajícím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost SAAN bags s.r.o., IČ 03816621, se sídlem Šípková 1398, 332 02 Starý Plzenec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 30842.

„Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky www.saan.cz.

„Klientem“ se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

„Typem produktu“ se rozumí kategorie produktu, která je identifikována jménem na Webových stránkách.

„Obrázkem“ se rozumí grafický podklad, který si Klient objednává graficky zpracovat Prodávajícím do Grafického návrhu Finálního produktu.

„Preferencemi klienta“ se rozumí individuální požadavky Klienta související s barevností a designem Finálního produktu.

„Grafickým návrhem“ se rozumí pdf soubor obsahující vizualizaci, která byla vypracovaná na základě výběru Typu produktu, dodaných Obrázků, případně preferencí Klienta.

„Finálním produktem“ se rozumí produkt, který je vytvořený/vyrobený Prodávajícím unikátně pro konkrétního klienta.

„Dotazníkem“ se rozumí interaktivní formulář zveřejněný na Webových stránkách prodávajícího.

2.


Základní ustanovení

2.1.

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Klienta při prodeji a koupi Finálních produktů Prodávajícího na základě kupní smlouvy.

2.2.

Prodávající a Klient si můžou dohodnout v kupní smlouvě ustanovení, které jsou odchylná od Obchodních podmínek. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními v Obchodních podmínkách.

3.


Kupní smlouva

3.1.

invisible

V případe zájmu o Finální produkt vyplní Klient na Webových stránkách Prodávajícího Dotazník s následujícími skupinami informací:

 

osobní údaje Klienta včetně e-mailové adresy pro komunikaci s Prodávajícím (tato dále jako „e-mail Klienta“),

výběr Typu produktu,

preference klienta (nepovinné).

 
A k Dotazníku připojí Obrázek.

3.2.

V případě, že nebudou vyplněné všechny údaje kromě nepovinných, nebude možné Dotazník odeslat. V případě, že se Klient rozhodne v Dotazníku nevyplnit údaje související se svými preferencemi, navrhne Prodávající barevnost a design Finálního produktu dle vlastního uvážení.

3.3.

Klient je povinen uvést do Dotazníku všechny údaje správně a pravdivě. Připojením Obrázku k Dotazníku dává Klient Prodávajícímu souhlas se zveřejňováním Obrázku i s jeho používáním na propagační účely Prodávajícího.

3.4.

Prodávající obvykle do dvou pracovních dní kontaktuje Klienta s cílem potvrdit si, případně doplnit údaje z Dotazníku. V případe, že zaslaný Obrázek nebude splňovat potřebné parametry, bude Klient požádán o dodání Obrázku v potřebné kvalitě.

3.5.

Po vyjasnění všech případných nesrovnalostí zašle Prodávající na e-mail Klienta nabídku na Finální produkt, přičemž tato nabídka zůstává v platnosti po dobu třech měsíců. Přílohou zaslané nabídky jsou platné Obchodní podmínky.

3.6.

Klient potvrzením nabídky potvrzuje, že měl možnost se s Obchodními podmínkami v dostatečném předstihu seznámit a že s nimi souhlasí.

3.7.

K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Klientem dochází okamžikem potvrzení nabídky. Toto potvrzení zasílá Klient na e-mail Prodávajícího.

3.8.

Kupní smlouva nabude účinnost připsáním zálohy na účet Prodávajícího ve výšce minimálně 50 % z ceny Finálního produktu.

3.9.

Klient při uzavíraní kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniknuté Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklad na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.


Grafický návrh

4.1.

Do pěti pracovních dní po připsání zálohy ve výšce minimálně 50 % z ceny Finálního produktu na účet Prodávajícího zašle Prodávající na e-mail Klienta Grafický návrh A a Grafický návrh B.

4.2.

invisible

Klient má možnost si vybrat jeden ze zaslaných Grafických návrhů a schválit ho. Za schválení se považuje zaslání souhlasného e-mailu Prodávajícímu, přičemž z e-mailu musí být jasné, jaký Grafický návrh Klient schvaluje. V případě, že Klient neschválí ani jeden ze zaslaných Grafických návrhů, je povinen informovat elektronickou poštou Prodávajícího:

s kterým ze zaslaných Grafických návrhů se bude dále pracovat,

jaké jsou konkrétní připomínky, které požaduje do Grafického návrhu zapracovat.

4.3.

Prodávající je povinen do třech pracovních dní od obeznámení se s připomínkami poslat na e-mail Klienta upravený Grafický návrh, ve kterém budou zapracované odůvodněné připomínky Klienta. Po zaslání upraveného Grafického návrhu má Klient možnost jej schválit, a to zasláním souhlasného e-mailu Prodávajícímu. V případě, že ani upravený Grafický návrh Klient neschválí, je Klient povinen informovat elektronickou poštou Prodávajícího o důvodech neschválení a zároveň poslat konkrétní připomínky, které mají být zapracované do upraveného Grafického návrhu.

4.4.

Prodávající je povinen do třech pracovních dní od obeznámení se s připomínkami poslat na e-mail Klienta finální Grafický návrh, v kterém budou zapracované odůvodněné připomínky Klienta. Takto zaslaný finální Grafický návrh se považuje za Klientem schválený.

4.5.

Prodávající je oprávněn Grafický návrh zveřejnit a použít ho na propagační účely.

5.


Výroba

5.1.

Klient je povinen po schválení Grafického návrhu doplatit zálohu do výše ceny Finálního produktu.

5.2.

Prodávající je povinen nejpozději do čtyř týdnů ode dne schválení Grafického návrhu, případně dne připsání celé ceny Finálního produktu na účet Prodávajícího (použije se pozdější z uvedených dnů), zabezpečit výrobu látky tak, aby zodpovídala schválenému Grafickému návrhu. Prodávající naplnění tohoto bodu potvrdí zasláním fotografie vyrobené látky Klientovi elektronickou poštou.

5.3.

Prodávající je povinen nejpozději do dvou týdnů od doručení e-mailu Klientovi dle předchozího bodu Finální produkt vyrobit a odeslat Klientovi.

5.4.

Prodávající o odeslání Finálního produktu Klienta informuje elektronickou poštou.

6.


Cena a způsob platby

6.1.

Cena Finálního produktu zahrnuje zpracování Grafických návrhů, výrobu originální látky v souladu se schváleným Grafickým návrhem, ruční výrobu Finálního produktu a luxusní krabicové balení. Ceny Typů produktů na Webových stránkách nezahrnují poštovné. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje cena Finálního produktu i náklady spojené s dodáním Finálního produktu.

6.2.

invisible

Prodávající požaduje od Klienta uhrazení zálohy buď bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený v nabídce nebo použitím dárkového poukazu:

ve výšce minimálně 50 % z ceny Finálního produktu před zahájením práce na Grafickém návrhu.

ve výšce 100 % z ceny Finálního produktu před zahájením výroby látky pro Finální produkt.

6.3.

Daňový doklad (fakturu) vystaví Prodávající po odeslání Finálního produktu Klientovi a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Klienta.

6.4.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

7.


Doručovaní Finálního produktu

7.1.

Prodávající odešle Finální produkt Klientovi na adresu uvedenou v Dotazníku. Ve výjimečných případech je možné, aby se Prodávající a Klient dohodli na osobním doručení Finálního produktu.

7.2.

Zásilka kromě Finálního produktu obsahuje také Návod na správné používání a péči o produkty a Žádost o zpětnou vazbu.

7.3.

Výše poštovného hrazeného Klientem závisí od země doručování a je uvedená v nabídce.

7.4.

V případě, že je z důvodu na straně Klienta nutné Finální produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je původně dohodnuté, je Klient povinen uhradit náklady spojené s jiným nebo opakovaným doručováním Finálního produktu.

7.5.

Při převzetí zásilky od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalu, v případě jakýchkoli poškození toto zjištěni neodkladně oznámit přepravci a uvést je do přijímacího protokolu přepravce. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient od přepravce zásilku převzít.

8.


Odstoupeni od kupní smlouvy

8.1.

Klient bere na vědomi, že dle ustanovení 1837 Občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Finálního produktu, který byl upravený dle přání Klienta. Znamená to, že na Finální produkt vyrobený pro Klienta se nevztahuje obvyklá čtrnáctidenní doba pro vrácení výrobku bez udání důvodu.

9.


Práva z vadného plnění

9.1.

Práva a povinnosti Prodávajícího a Klienta ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

9.2.

Klient je povinen si důkladně prohlédnout dodaný Finální produkt a oznámit případné zjištěné nedostatky na e-mailovou adresu Prodávajícího. V případě, že tak Klient neučiní do třech dnů ode dne doručení Finálního produktu, bude Prodávající mít za to, že Finální produkt byl dodaný bez nedostatků a že všechny podmínky kupní smlouvy byli bezchybně splněny.

9.3.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Finální produkt byl vadný již při převzetí, pokud nebyl prokázán opak. Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Finálního produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.4.

V případě reklamace Klient na Webových stránkách Prodávajícího vyplní a odešle reklamační formulář a zároveň zašle na adresu sídla společnosti Prodávajícího reklamovaný Finální produkt v takém stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace (v souladu s hygienickými zásadami). Klientovi je doporučeno ve vlastním zájmu zabalit reklamovaný Finální produkt do vhodného a dostatečně chránícího obalu, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Klient nemusí přikládat k reklamaci daňový doklad.

9.5.

Za dobu uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Klienta reklamovaný Finální produkt.

9.6.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do třech pracovních dnů od okamžiku uplatnění reklamace a vyrozumí o tom Klienta zasláním reklamačního protokolu na e-mail Klienta uvedenu v reklamačním formuláři.

9.7.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Klientem nedohodne na jiném řešení.

9.8.

O vyřízení reklamace informuje Prodávající Klienta na e-mail Klienta zasláním Reklamačního protokolu doplněného o všechny zákonem stanovené informace. Prodávající zašle opravený/nový Finální produkt na adresu, ze které byl reklamovaný Finální produkt odeslán.

9.9.

Prodávající neodpovídá za opotřebení Finálního produktu jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí Klientem a za vady způsobené nedodržením Návodu na správné používání a péči o produkt.

9.10.

Při výrobě látky může dojít k mírným odchylkám v barevnosti a designu mezi schváleným Grafickým návrhem a Finálním produktem. Tyto odchylky nejsou považovány za vadné plnění a nebude na ně při reklamaci brán zřetel.

9.11.

Klient může požádat o proplacení účelně vynaložených nákladů na odůvodněnou reklamaci, a to bez zbytečného odkladu po jejich vynaložení.

10.


Ochrana osobních údajů

10.1.

Ochrana osobních údajů je upravená v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který nalezete zde.

11.


Doručování

11.1.

Prodávající a Klient si mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mail Klienta, resp. e-mail uvedený v reklamačním formuláři, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

12.


Závěrečná ustanovení

12.1.

Prodávající a Klient sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se může uzavírat v českém nebo v anglickém jazyce.

12.4.

Případné spory mezi Prodávajícím a Klientem lze též řešit mimosoudní cestou. V takovém případě Klient může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

12.5.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího. Dnem zveřejnění těchto Obchodních podmínek se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

12.6.

Veškeré informace o zboží umístěné na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.