Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti SAAN bags s.r.o. pro produktovou řadu SAAN
emotion
(dále jenom „Obchodní podmínky“) platné od 1.6.2019
Business Terms and Conditions of SAAN bags s. r. o. for SAAN emotion
product line
(hereinafter referred to as "Terms and Conditions")
valid from 1. 6. 2019
1. Vymezení pojmů
Prodávajícím“ se v těchto Obchodních
podmínkách rozumí obchodní společnost SAAN
bags s.r.o., IČ 03816621, se sídlem Šípková 1398,
332 02 Starý Plzenec, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod
spisovou značkou C 30842.
Webovými stránkami“ se rozumí internetové
stránky www.saan.cz.
Klientem“ se rozumí jakákoliv fyzická či
právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu
s Prodávajícím.
Typem produktu“ se rozumí kategorie
produktu, která je identifikována jménem na
Webových stránkách.
Obrázkem“ se rozumí grafický podklad, který si
Klient objednává graficky zpracovat Prodávajícím
do Grafického návrhu Finálního produktu.
„Preferencemi klienta“ se rozumí individuální
požadavky Klienta související s barevností
a designem Finálního produktu.
Grafickým návrhem“ se rozumí pdf soubor
obsahující vizualizaci, která byla vypracovaná na
základě výběru Typu produktu, dodaných
Obrázků, případně preferencí Klienta.
Finálním produktem“ se rozumí produkt, který
je vytvořený/vyrobený Prodávajícím unikátně pro
konkrétního klienta.
Dotazníkem“ se rozumí interaktivní formulář
zveřejněný na Webových stránkách
prodávajícího.


2. Základní ustanoveni
2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují
vzájemná práva a povinnosti
Prodávajícího a Klienta při prodeji a
koupi Finálních produktů Prodávajícího
na základě kupní smlouvy.
2.2. Prodávající a Klient si můžou dohodnout
v kupní smlouvě ustanovení, které jsou
odchylná od Obchodních podmínek.
Tyto odchylná ustanovení mají přednost
před ustanoveními v Obchodních
podmínkách.

3. Kupní smlouva
3.1. V případe zájmu o Finální produkt vyplní
Klient na Webových stránkách
Prodávajícího Dotazník s následujícími
skupinami informací:
- osobní údaje Klienta včetně emailové adresy pro komunikaci
s Prodávajícím (tato dále jako „e-mail
Klienta“),
- výběr Typu produktu,
- preference klienta (nepovinné).
A k Dotazníku připojí Obrázek.
3.2. V případě, že nebudou vyplněné
všechny údaje kromě nepovinných,
nebude možné Dotazník odeslat.
V případě, že se Klient rozhodne
v Dotazníku nevyplnit údaje související
se svými preferencemi, navrhne
Prodávající barevnost a design Finálního
produktu dle vlastního uvážení.
3.3. Klient je povinen uvést do Dotazníku
všechny údaje správně a pravdivě.
Připojením Obrázku k Dotazníku dává
Klient Prodávajícímu souhlas se
zveřejňováním Obrázku i s jeho
používáním na propagační účely
Prodávajícího.
3.4. Prodávající obvykle do dvou pracovních
dní kontaktuje Klienta s cílem potvrdit
si, případně doplnit údaje z Dotazníku.
V případe, že zaslaný Obrázek nebude
splňovat potřebné parametry, bude
Klient požádán o dodání Obrázku v
potřebné kvalitě.
3.5. Po vyjasnění všech případných
nesrovnalostí zašle Prodávající na e-mail
Klienta nabídku na Finální produkt,
přičemž tato nabídka zůstává v platnosti
po dobu třech měsíců. Přílohou zaslané
nabídky jsou platné Obchodní
podmínky.
3.6. Klient potvrzením nabídky potvrzuje, že
měl možnost se s Obchodními
podmínkami v dostatečném předstihu
seznámit a že s nimi souhlasí.
3.7. K uzavření kupní smlouvy mezi
Prodávajícím a Klientem dochází
okamžikem potvrzení nabídky. Toto
potvrzení zasílá Klient na e-mail
Prodávajícího.
3.8. Kupní smlouva nabude účinnost
připsáním zálohy na účet Prodávajícího
ve výšce minimálně 50 % z ceny
Finálního produktu.
3.9. Klient při uzavíraní kupní smlouvy
souhlasí s použitím komunikačních
prostředků na dálku. Náklady vzniknuté
Klientovi při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (například
náklady na internetové připojení, náklad
na telefonní hovory) si hradí Klient sám,
přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.

4. Grafický návrh
4.1. Do pěti pracovních dní po připsání
zálohy ve výšce minimálně 50 % z ceny
Finálního produktu na účet
Prodávajícího zašle Prodávající na e-mail
Klienta Grafický návrh A a Grafický
návrh B.
4.2. Klient má možnost si vybrat jeden ze
zaslaných Grafických návrhů a schválit
ho. Za schválení se považuje zaslání
souhlasného e-mailu Prodávajícímu,
přičemž z e-mailu musí být jasné, jaký
Grafický návrh Klient schvaluje.
V případě, že Klient neschválí ani jeden
ze zaslaných Grafických návrhů, je
povinen informovat elektronickou
poštou Prodávajícího:
- s kterým ze zaslaných Grafických
návrhů se bude dále pracovat,
- jaké jsou konkrétní připomínky,
které požaduje do Grafického
návrhu zapracovat.
4.3. Prodávající je povinen do třech
pracovních dní od obeznámení se s
připomínkami poslat na e-mail Klienta
upravený Grafický návrh, ve kterém
budou zapracované odůvodněné
připomínky Klienta. Po zaslání
upraveného Grafického návrhu má
Klient možnost jej schválit, a to zasláním
souhlasného e-mailu Prodávajícímu.
V případě, že ani upravený Grafický
návrh Klient neschválí, je Klient povinen
informovat elektronickou poštou
Prodávajícího o důvodech neschválení a
zároveň poslat konkrétní připomínky,
které mají být zapracované do
upraveného Grafického návrhu.
4.4. Prodávající je povinen do třech
pracovních dní od obeznámení se
s připomínkami poslat na e-mail Klienta
finální Grafický návrh, v kterém budou
zapracované odůvodněné připomínky
Klienta. Takto zaslaný finální Grafický
návrh se považuje za Klientem
schválený.
4.5. Prodávající je oprávněn Grafický návrh
zveřejnit a použít ho na propagační
účely.

5. Výroba
5.1. Klient je povinen po schválení
Grafického návrhu doplatit zálohu do
výše ceny Finálního produktu.
5.2. Prodávající je povinen nejpozději do čtyř
týdnů ode dne schválení Grafického
návrhu, případně dne připsání celé ceny
Finálního produktu na účet
Prodávajícího (použije se pozdější
z uvedených dnů), zabezpečit výrobu
látky tak, aby zodpovídala schválenému
Grafickému návrhu. Prodávající naplnění
tohoto bodu potvrdí zasláním fotografie
vyrobené látky Klientovi elektronickou
poštou.
5.3. Prodávající je povinen nejpozději do
dvou týdnů od doručení e-mailu
Klientovi dle předchozího bodu Finální
produkt vyrobit a odeslat Klientovi.
5.4. Prodávající o odeslání Finálního
produktu Klienta informuje
elektronickou poštou.

6. Cena a způsob platby
6.1. Cena Finálního produktu zahrnuje
zpracování Grafických návrhů, výrobu
originální látky v souladu se schváleným
Grafickým návrhem, ruční výrobu
Finálního produktu a luxusní krabicové
balení. Ceny Typů produktů na
Webových stránkách nezahrnují
poštovné. Není-li výslovně uvedeno
jinak, zahrnuje cena Finálního produktu i
náklady spojené s dodáním Finálního
produktu.
6.2. Prodávající požaduje od Klienta uhrazení
zálohy buď bezhotovostně na účet
Prodávajícího uvedený v nabídce nebo
použitím dárkového poukazu:
- ve výšce minimálně 50 % z ceny
Finálního produktu před zahájením
práce na Grafickém návrhu
- ve výšce 100 % z ceny Finálního
produktu před zahájením výroby
látky pro Finální produkt.
6.3. Daňový doklad (fakturu) vystaví
Prodávající po odeslání Finálního
produktu Klientovi a zašle jej
v elektronické podobě na e-mail Klienta.
6.4. Prodávající není plátcem daně z přidané
hodnoty.

7. Doručovaní Finálního produktu
7.1. Prodávající odešle Finální produkt
Klientovi na adresu uvedenu
v Dotazníku. Ve výjimečných případech
je možné, aby se Prodávající a Klient
dohodli na osobním doručení Finálního
produktu.
7.2. Zásilka kromě Finálního produktu
obsahuje také Návod na správné
používání a péči o produkty a Žádost
o zpětnou vazbu.
7.3. Výše poštovného hrazeného Klientem
závisí od země doručování a je uvedená
v nabídce.
7.4. V případě, že je z důvodu na straně
Klienta nutné Finální produkt doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než je
původně dohodnuté, je Klient povinen
uhradit náklady spojené s jiným nebo
opakovaným doručováním Finálního
produktu.
7.5. Při převzetí zásilky od přepravce je
Klient povinen zkontrolovat
neporušenost obalu, v případě
jakýchkoli poškození toto zjištěni
neodkladně oznámit přepravci a uvést je
do přijímacího protokolu přepravce.
V případě zjištění porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí Klient od přepravce
zásilku převzít.

8. Odstoupeni od kupní smlouvy
8.1. Klient bere na vědomi, že dle ustanovení
1837 Občanského zákoníku, nelze
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce
Finálního produktu, který byl upravený
dle přání Klienta. Znamená to, že na
Finální produkt vyrobený pro Klienta se
nevztahuje obvyklá čtrnáctidenní doba
pro vrácení výrobku bez udání důvodu.'

9. Práva z vadného plnění
9.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a
Klienta ohledně práv z vadného plnění
se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku §
1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
až 2174.
9.2. Klient je povinen si důkladně
prohlédnout dodaný Finální produkt a
oznámit případné zjištěné nedostatky na
e-mailovou adresu Prodávajícího.
V případě, že tak Klient neučiní do třech
dnů ode dne doručení Finálního
produktu, bude Prodávající mít za to, že
Finální produkt byl dodaný bez
nedostatků a že všechny podmínky
kupní smlouvy byli bezchybně splněny.
9.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců
od převzetí, má se za to, že Finální
produkt byl vadný již při převzetí, pokud
nebyl prokázán opak. Klient je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne
u Finálního produktu v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí.
9.4. V případě reklamace Klient na
Webových stránkách Prodávajícího
vyplní a odešle reklamační formulář a
zároveň zašle na adresu sídla
společnosti Prodávajícího reklamovaný
Finální produkt v takém stavu, který
umožní posouzení oprávněnosti
reklamace (v souladu s hygienickými
zásadami). Klientovi je doporučeno ve
vlastním zájmu zabalit reklamovaný
Finální produkt do vhodného a
dostatečně chránícího obalu, aby
nedošlo v průběhu přepravy k jeho
poškození. Klient nemusí přikládat
k reklamaci daňový doklad.
9.5. Za dobu uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy Prodávající
obdržel od Klienta reklamovaný Finální
produkt.
9.6. Prodávající rozhodne o reklamaci
nejpozději do třech pracovních dnů od
okamžiku uplatnění reklamace a
vyrozumí o tom Klienta zasláním
reklamačního protokolu na e-mail
Klienta uvedenu v reklamačním
formuláři.
9.7. Reklamace včetně odstranění vady bude
vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do třiceti dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se
Prodávající s Klientem nedohodne na
jiném řešení.
9.8. O vyřízení reklamace informuje
Prodávající Klienta na e-mail Klienta
zasláním Reklamačního protokolu
doplněného o všechny zákonem
stanovené informace. Prodávající zašle
opravený/nový Finální produkt na
adresu, ze které byl reklamovaný Finální
produkt odeslán.
9.9. Prodávající neodpovídá za opotřebení
Finálního produktu jeho obvyklým
užíváním po jeho převzetí Klientem a za
vady způsobené nedodržením Návodu
na správné používání a péči o produkt.
9.10. Při výrobě látky může dojít k mírným
odchylkám v barevnosti a designu mezi
schváleným Grafickým návrhem a
Finálním produktem. Tyto odchylky
nejsou považovány za vadné plnění a
nebude na ně při reklamaci brán zřetel.
9.11. Klient může požádat o proplacení účelně
vynaložených nákladů na odůvodněnou
reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
po jejich vynaložení.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Ochrana osobních údajů je upravená
v samostatném dokumentu Zásady
zpracování osobních údajů, který
nalezete zde.

11. Doručování
11.1. Prodávající a Klient si mohou veškerou
korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to
na e-mail Klienta, resp. e-mail uvedený
v reklamačním formuláři, resp. na
adresu uvedenou na webové stránce
Prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Prodávající a Klient sjednávají, že se
právní vztah založený kupní smlouvou
řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží
na základě živnostenského oprávnění a
činnost prodávajícího nepodléhá jinému
povolování. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad.
12.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
se může uzavírat v českém nebo
v anglickém jazyce.
12.4. Případné spory mezi Prodávajícím a
Klientem lze též řešit mimosoudní
cestou. V takovém případě Klient může
kontaktovat subjekt mimosoudního
řešení sporu, kterým je například Česká
obchodní inspekce, www.coi.cz.
12.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají
účinnosti dnem jejich zveřejnění na
Webových stránkách Prodávajícího.
Dnem zveřejnění těchto Obchodních
podmínek se ruší platnost předchozích
obchodních podmínek, to však nemá
vliv na kupní smlouvy uzavřené podle
dosavadního znění obchodních
podmínek.
12.6. Veškeré informace o zboží umístěné na
Webových stránkách Prodávajícího jsou
informativního charakteru a nelze z nich
vyvozovat právní následky.
1. Definition of basic terms
"Seller" means SAAN bags s. r. o., IČ 03816621,
with its registered office at Šípková 1398, 332 02
Starý Plzenec, Czech Republic registered in the
Commercial Register maintained by the Regional
Court in Pilsen under file number C 30842.
"Website" means the website www.saan.cz.
"Client" means any natural person or legal entity
who concludes a purchase contract with the
Seller.
"Product type" means a product category that is
identified by a name on the Website.
"Image" means a graphics that the Client orders
to be graphically processed by the Seller into
the Graphic design of the Final product.
“Client's preferences” mean the Client's
individual requirements related to the colour and
design of the Final product.
"Graphic design" means a pdf file containing a
visualization, which have been prepared based
on the selection of Product type, delivered
Images, possibly Client's preferences.
"Final product" means a product that is
created/produced uniquely for a Client by the
Seller.
"Questionnaire" means an interactive form
published on the Seller's Website.


2. Basic provisions
2.1. These Terms and Conditions govern the
mutual rights and obligations of the
Seller and the Client in the process of
sale and purchase of the Seller's Final
products based on the purchase
contract.
2.2. The Seller and the Client may agree in
the purchase contract provisions that
differ from the Terms and Conditions
provisions. These divergent provisions
take precedence over the provisions in
the Terms and Conditions.

3. Purchase contract
3.1. If the Client is interested in the Final
product, he/she fills in the
Questionnaire on the Seller's Website,
which contains the following groups of
information:
- Client's personal data, including email address for communication with
the Seller (hereinafter referred to as
"Client's e-mail"),
- Product type selection,
- Client's preferences (optional).
And the Client attaches Image to
Questionnaire.
3.2. If all data is not filled in except of the
non-mandatory, it is not possible to
send the Questionnaire. In case the
Client decides not to fill in the data
related to their preferences in the
Questionnaire, the Seller proposes the
colour and design of the Final product at
his own discretion.
3.3. The Client is obliged to fill in all data
correctly and truthfully in the
Questionnaire. By attaching the Image
to the Questionnaire, the Client gives
the Seller consent to the publication of
the Image and its usage for promotional
purposes of the Seller.
3.4. The Seller usually contacts the Client
within two working days in order to
confirm or supplement the data from
the Questionnaire. If the submitted Image does not meet the necessary
parameters, the Client is asked to
deliver the Image in the required
quality.
3.5. Upon clarification of any possible
discrepancies, the Seller sends an offer
for the Final product to the Client's email, which remains valid for three
months. The valid Terms and Conditions
are attached to the submitted offer.
3.6. The Client confirms by confirming the
offer that they had the opportunity to
familiarize themselves in sufficient
advance with the Terms and Conditions
and that they agree with them.
3.7. The purchase contract between the
Seller and the Client is concluded in the
moment of the confirmation of the
offer. This confirmation is sent by the
Client to the Seller's e-mail.
3.8. The purchase contract comes into force
upon crediting down payment on the
Seller's account in amount at least 50 %
of the Final product price.
3.9. The Client agrees to use distance
communication means when concluding
the purchase contract. The costs
incurred to the Client when using
distance communication means in
connection with the conclusion of the
purchase contract (for example the
Internet connection cost, the telephone
calls cost) are borne by the Client, and
these costs do not differ from the base
rate.

4. Graphic design
4.1. Within five business days after the down
payment in amount at least 50 % of the
Final product price has been credited on
the Seller's account, the Seller sends
Graphic design A and Graphic design B
to the Client's e-mail.
4.2. The Client can choose one of the
submitted Graphic designs and approve
it. As the approval, it is considered
sending of a consenting e-mail to the Seller, while it must be clear from the email which Graphic design the Client
approves. If the Client does not approve
any of the submitted Graphic designs,
they are obliged to inform the Seller by
sending an e-mail:
- which of the submitted Graphic
design is chosen for further work,
- what are the specific comments he
or she wants to incorporate into the
Graphic design.
4.3. The Seller is obliged to send the
modified Graphic design, which includes
the Client's reasoned comments, to the
Client's e-mail within three working days
after becoming aware of the comments.
After submitting the modified Graphic
design, the Client has the possibility to
approve it by sending a consenting email to the Seller. If the Client does not
approve the modified Graphic design,
the Client is obliged to inform the Seller
about the reasons for non-approval and
at the same time Client is obliged to
send specific comments which should be
incorporated into the modified Graphic
design.
4.4. The Seller is obliged to send the final
Graphic design, which will include the
Client's reasoned comments, to the
Client's e-mail within three working days
after becoming aware of the comments.
This final Graphic design submitted is
considered as approved by the Client.
4.5. The Seller is entitled to publish the
Graphic design and use it for
promotional purposes.

5. Production
5.1. After the approval of the Graphic design,
he Client is obliged to pay a down
payment up to the price of the Final
product.
5.2. The Seller is obliged to ensure the
production of the fabric corresponding
to the approved Graphic design at the
latest within four weeks from the date of the Graphic design approval, or from
the day the entire price of the Final
product is credited to the Seller's
account (later from these days will be
used). The Seller should confirm the
fulfilment of this point by sending a
picture of the manufactured fabric to
the Client by e-mail.
5.3. The Seller is obliged to produce and
send the Final product to the Client at
the latest within two weeks from the
day of delivering the e-mail to the Client
according to the previous point.
5.4. The Client is informed about sending the
Final product by e-mail.

6. Price and payment conditions
6.1. The price of the Final product includes
the processing of Graphic designs, the
production of the original fabric in
accordance with the approved Graphic
design, the manual production of the
Final product and the luxurious box
packaging. Prices of Product types on
the Website do not include postage.
Unless expressly stated otherwise, the
cost of the Final product includes the
cost of delivery of the Final product.
6.2. The Seller requests from the Client to
pay the down payment either by bank
transfer to the Seller's account specified
in the offer or by using a gift voucher:
- in amount at least 50 % of the Final
product price prior the work on the
Graphic design starts,
- in amount 100 % of the Final product
price prior production of the fabrics
for the Final product starts.
6.3. The tax document (invoice) is issued by
the Seller after sending the Final product
to the Client and will be sent in
electronic form to the Client's e-mail.
6.4. The Seller is not a value added tax payer.

7. Final product delivering
7.1. The Seller sends the Final product to the
Client at the address stated in the Questionnaire. The Seller and the Client
may agree on the personal delivery of
the Final product in exceptional cases.
7.2. In addition to the Final product, the
packet also includes Instructions for
proper usage and care about products
and Feedback request.
7.3. The amount of postage paid by the
Client depends on the country of
delivery and is stated in the offer.
7.4. In case that it is necessary to deliver the
Final product, for the Client-side fault,
repeatedly or otherwise than originally
agreed, the Client is obliged to pay the
costs associated with other or repeated
delivery of the Final product.
7.5. While receiving the packet from the
shipper, the Client is obliged to check
the integrity of the package, in case of
any damage, notify the shipper
immediately and place it in the shipper's
acceptance protocol. In case of package
breach indicating an unauthorized entry
into the shipment, the Client does not
have to accept the package from the
shipper.

8. Withdrawal from the purchase contract
8.1. The Client acknowledges that according
to the provisions of 1837 of the Civil
Code, it is not possible to withdraw from
the purchase contract for the delivery of
the Final product, which has been
modified according to the Client's
wishes. This means that the Final
product produced for the Client is not
subject to the usual 14days return
period without giving any reason.

9. Rights of defective performance
9.1. The rights and obligations of the Seller
and the Client regarding the rights of
defective performance are governed by
the relevant legally binding legal
regulations, especially the provisions of the Civil Code § 1914 to 1925, § 2099 to
2117 and § 2161 to 2174.
9.2. The Client is obliged to thoroughly
inspect the delivered Final product and
report any defects found to the Seller's
e-mail address. In case that the Client
fails to do so within three days from the
delivery of the Final product, the Seller
considers that the Final product was
delivered without any defects and that
all conditions of the purchase contract
were flawlessly fulfilled.
9.3. If a defect occurs within six months from
receiving the Final product, the Final
product is deemed defective at the time
of receiving delivery, unless proven
otherwise. The Client is entitled to
exercise the right of defective
performance that occurs on the Final
product within 24 months from
receiving delivery.
9.4. In the case of a complaint, the Client fills
in and sends a complaint form on the
Seller's Website and at the same time
sends the claimed Final product to the
Seller's registered office address in such
a condition which enable the complaint
to be justified (in accordance with
hygienic principles). It is recommended
to the Client in their own interest to
pack the claimed Final product in a
suitable and sufficiently protective
packaging so that it is not damaged
during the transport. The Client does
not have to attach a tax document to
the complaint.
9.5. The moment when the Seller receives
the claimed Final product from the
Client is considered to be the time of
the claim.
9.6. The Seller decides about the complaint
within three working days from the time
of complaint and notifies the Client by
sending a complaint protocol to the
Client's e-mail address specified in the
complaint form.
9.7. The complaint, including the removal of
the defect, will be settled without undue delay, no later than thirty days
from the date of the claim, unless the
Seller and the Client agree on different
solution.
9.8. The Seller informs the Client about the
settlement of the complaint by sending
a Complaint Protocol supplemented by
all statutory information to Client's email address. The Seller sends the
repaired/new Final product to the
address from which the Final product
under the complaint was sent.
9.9. The Seller is not liable for the wear and
tear of the Final product caused by its
regular usage after its receipt by the
Client and for the defects caused by
non-compliance of Instructions for
proper usage and care about products.
9.10. There may be slight variations in colour
and design between the approved
Graphic design and the Final product.
These variations are not considered
defective performance and they are not
taken into consideration in the
complaint process.
9.11. The Client may request a payment of
reasonably incurred costs for a justified
complaint, without undue delay after
their spending.

10. Policy for processing personal data
10.1. Personal data protection is governed by
a separate document Policy for
processing personal data, which can be
found here.
11. Delivery terms
11.1. The Seller and the Client may deliver all
mutual correspondence through e-mail,
namely on the Client's e-mail,
respectively e-mail stated in the claim
form, respectively on the address stated
on the Seller's Website.

12. Concluding provisions
12.1. All contractual relationships entered
into by the Seller as the first party and
the Buyer as the second party are
governed by the legal code of the Czech Republic. This is without prejudice to
consumer rights arising from generally
binding legal regulations.
12.2. The Seller is entitled to sell the goods
based on a trade license and the Seller's
activities are not subject to any other
authorization. Trade control is carried
out within the scope of its competence
by the relevant Trade Licensing Office.
12.3. Terms and conditions are an integral
part of the purchase contract. The
purchase contract may be concluded in
Czech or English language.
12.4. Any disputes between the Seller and the
Client may also be settled out of court.
In such a case, the Client may contact
the subject of out-of-court dispute
resolution, such as the Czech Trade
Inspection Authority, www.coi.cz.
12.5. These Terms and Conditions come into
force on the day of their publication on
the Seller's Website. As of the date of
publication of these Terms and
Conditions, the previous Terms and
Conditions become invalid, but this has
no effect on the purchase contracts
concluded under the existing Terms and
Conditions.
12.6. All information about the products
placed on the Seller's Website has an
informative nature and no legal
consequences can be derived from
them.
Zpět do obchodu