GDPR

Zásady ochrany osobních údajů Policy for processing personal data
Všichni v naší společnosti si vážíme každého
osobního údaje, který nám svěříte. Proto s
takovými údaji vždy nakládáme tak, abychom
Vaši důvěru nezklamali. Prosíme přečtěte si, jak k
ochraně osobních údajů přistupujeme.
Tyto zásady jsou vydány v souladu s nařízením
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo
„GDPR“).

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?
Jsme SAAN bags s.r.o., IČ 03816621, se sídlem
Šípková 1398, 332 02 Starý Plzenec, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Plzni pod spisovou značkou C 30842 a jako
správce zpracováváme Vaše osobní údaje dle
níže uvedených podmínek.
Jako správce Vašich osobních údajů určujeme,
jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým
účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme
případné další zpracovatele, kteří nám se
zpracováním pomáhají.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Při odeslání Dotazníku na naší webové stránce od
Vás vyžadujeme tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- název společnosti,
- identifikační číslo společnosti,
- doručovací adresa,
- telefonní číslo,
- e-mailová adresa.
Dalšími osobními údaji, které zpracováváme jsou:
- Vaše IP adresa,
- Vámi zaslané fotky a recenze.

3. Z jakého důvodu Vaše osobní údaje
zpracováváme?
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše
osobní údaje je, abychom mohli pro Vás vyrábět
a dodávat Vám produkty, o které jste projevili
zájem.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů
je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a námi jako
správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování
přímého marketingu (zejména pro občasné
zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Účelem zpracování osobních údajů je:
1. vystavení Vámi poptávané nabídky a výkon
práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a námi,
2. účetní a daňové účely,
3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších
marketingových aktivit,
4. běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb
serveru,
5. zveřejnění Vámi zaslaných fotek a recenzí.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům
přístup?
Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny
oprávněným zaměstnancům naši společnosti.
Dále jsou příjemci Vašich osobních údajů naši
subdodavatelé.
Subdodavatelé, jejich služeb využíváme za
účelem plnění kupní smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů (čl. 6, odst. 1, písm. b)
GDPR):
- zajišťující doručovatelské služby (Česká pošta,
s.p.),
- zajišťující služby webhostingu (RTsoft s.r.o.).
Subdodavatel, jehož služeb využíváme na základě
oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f)
GDPR):
- Google, Inc. - provozovatel portálu Google
Analytics (dále jen "GA")
Google, Inc. je provozovatelem analytického
webu GA, který nám zpracovává statistické
údaje ohledně návštěvnosti a konverzí naší 
webové stránky. Pro účely těchto služeb
Google zpracovává tyto osobní údaje
návštěvníků webové stránky: prohlédnuté
stránky, odkazující URL, datum a čas návštěv
webové stránky, doba, jak dlouho se na
stránce zdržíte, IP adresa. Smluvní podmínky
GA zakazují odesílat službě GA údaje
umožňující zjištění totožnosti konkrétních
osob jako jsou jména, telefony, emailové
adresy nebo fakturační údaje. 

5. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze
v nezbytném rozsahu a uchováváme je:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a
povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a námi jako správcem, k
uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů, ke splnění daňové povinnosti apod.,
- po dobu, než je odvolán souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, jsou-li osobní údaje
zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje vymažeme nebo skartujeme.

6. Jsem povinen poskytnout své osobní
údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně.
Poskytnutí osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smluvního
vztahu, bez poskytnutí osobních údajů není
možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany nás
jako správce plnit.

7. Jak jsou Vaše data zabezpečena?
K Vašim osobním údajům mají přístup pouze
správcem pověřené osoby a jsou zpracovávány
neautomatizovaným způsobem v elektronické i
tištěné podobě.
Přijali jsme vhodná organizační a technická
opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě, zejména
zabezpečení datového úložiště heslem,
antivirovým programem, uzamčení skříňky
s vytištěnými nabídkami, fakturami a
reklamačními protokoly v uzamykatelném
prostoru.

8. Jaká všechna práva máte v souvislosti s
ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte
zejména následující práva:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
- právo osobní údaje opravit či doplnit,
- právo požadovat omezení zpracování,
- právo požadovat přenesení údajů,
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo být informován o porušení zabezpečení
osobních údajů v určitých případech,
- právo na výmaz osobních údajů (právo být
„zapomenut“) v určitých případech
- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu
osobních údajů,
a další práva stanovená v zákoně o ochraně
osobních údajů a v GDPR.

9. Co dělat, pokud chci vědět informace
ohledně zpracování mých osobních
údajů nebo nechci, abyste mé osobní
údaje nadále zpracovávali?
V případě jakéhokoli dotazu ohledně osobních
údajů, využití práv dle předchozího bodu těchto
zásad nebo odvolání souhlasu s dalším
zpracováním Vašich osobních údajů napište
email na adresu: saan@saan.cz či dopis na
adresu: SAAN bags s.r.o., Šípková 1398, 332 02
Starý Plzenec.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že
můžete být požádáni o prokázání Vaší totožnosti,
abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o
preventivní bezpečnostní opatření, abychom
zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim
osobním údajům.

10. Co byste ještě měli vědět?
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od
1.6.2019. Jsme oprávněni tyto zásady změnit.
Novou verzi zásad ochrany osobních údajů 
zveřejníme na webové stránce www.saan.cz.
Odesláním Dotazníku na webových stránkách
www.saan.cz potvrzujete, že jste se
v dostatečném předstihu seznámil/a se Zásadami
ochrany osob
Everyone in our company appreciates every
personal data you entrust to us. Therefore, we
always handle such data so that we do not
disappoint your trust. Please read our Policy for
processing personal data to learn more about
this process.
These principles are issued in accordance with
Regulation (EU) 2016/679 on the protection of
individuals regarding the processing of personal
data and on the free movement of such data and
repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter
referred to as "the Regulation" or "GDPR").

1. Who processes your data?
We are SAAN bags s. r. o., IČ 03816621, with its
registered office at Šípková 1398, 332 02 Starý
Plzenec, the Czech republic registered in the
Commercial Register maintained by the Regional
Court in Pilsen under file number C 30842 and as
the administrator we process your personal data
according to the below conditions.
As the administrator of your personal data, we
determine how personal data will be processed
and for what purpose, for how long, and we
select other potential processors who help us
with the processing.

2. What personal data do we process?
When you submit a Questionnaire on our
website, we request the following personal
information from you:
- name and surname,
- company name,
- company identification number,
- delivery address,
- telephone number,
- email address.
Other personal data we process is:
- Your IP Address,
- Your photos and reviews sent by you.

3. Why do we process your personal
data?
The main reason why we process your personal
data is to be able to produce and deliver you the
products you are interested in.
The legal reason for processing personal data is:
- performance of the contract between you and
us as an administrator according to Art. b) GDPR,
- the legitimate interest of the administrator to
provide direct marketing (mainly the occasional
sending of commercial communications and
newsletters) according to Article 6 (1) (a); (f)
GDPR;
The purpose of personal data processing is to:
1. issuance of your bid and exercise of rights
and obligations arising from the contractual
relationship between you and us
2. accounting and tax purposes
3. sending business messages and making other
marketing activities
4. common Traffic Analysis, Server Error
Detection
5. publishing your photos and reviews.

4. Who views your personal data?
Your personal data is available to authorized
employees of our company. Our subcontractors
are further recipients of your personal data.
Subcontractors, their services are used to
perform a purchase contract to which the data
subject is a party (Article 6 (1) (b) GDPR):
- providing delivery services (Česká pošta, s.p.)
- providing web hosting services (RTsoft s.r.o.).
Subcontractor whose services we use based on
legitimate interest (Article 6 (1) (f) GDPR):
- Google, Inc. - Google Analytics Portal Operator
("GA")
Google, Inc. is the GA analytics site that handles
traffic statistics and conversions for our website.
For the purposes of these services, Google
processes the personal data of visitors to the
site: pages viewed, linking URLs, website visit date and time, how long you will stay on the
page, IP address. GA Terms of Service prohibit
sending data to GA to identify individuals such as
names, phones, email addresses, or billing
information.

5. How long is your data processed?
We process your personal data only to the
necessary range and keep it:
- for the period necessary to exercise the rights
and obligations arising from the contractual
relationship between you and us as an
administrator, to exercise claims from these
contractual relationships, to meet tax
obligations, etc.
- for as long as the consent to the processing of
personal data for marketing purposes is
revoked, if personal data is processed by
consent.
Your personal data is deleted or discarded after
the retention period.

6. Am I obliged to provide my personal
data? What will happen if I don't
provide personal data?
You provide us your personal data voluntarily.
The provision of personal data is a necessary
requirement for the conclusion and performance
of the contractual relationship, without the
provision of personal data, it is not possible to
conclude the purchase contract or to perform it
as an administrator.

7. How is your data secured?
Only authorized persons have access to your
personal data, and they are processed in a nonautomated way in electronic and printed form.
We have taken appropriate organizational and
technical measures to secure data repositories
and personal data repositories in paper form,
especially securing the data repository with a
password, antivirus program, locking the locker with printed offers, invoices and complaint
protocols in a lockable space.

8. What rights connected to the
protection of personal data do you
have?
You have the following rights in relation to your
personal information:
- the right to withdraw its consent at any time,
- the right to correct or supplement personal
data,
- the right to request processing restrictions,
- the right to request the transfer of data,
- the right of access to personal data,
- the right to be informed of personal data
breaches in certain cases,
- the right to delete personal data (the right to
be forgotten) in certain cases,
- the right to file a claim with the Office for
Personal Data Protection
and other rights set out in the Personal Data
Protection Act and in the GDPR.
9. What to do if I want to know how my
personal data is processed or if I do not
want you to continue processing my
personal data?
In case of any question regarding personal data,
usage of rights according to the previous point of
this regulation or withdraw consent to further
processing of your personal data write to:
saan@saan.cz or letter to: SANN bags s. r. o.,
Šípková 1398, 332 02 Starý Plzenec, the Czech
Republic.
In this context, please be aware that you may be
asked to prove your identity so that we can verify
your identity. This is a precautionary measure to
prevent unauthorized access to your personal
data.
10. What else should you know?
This Policy for processing personal data is
effective from June 1, 2019. We have a right to
change this policy. We will publish a new version of the Policy for processing personal data on
www.saan.cz.
By submitting the Questionnaire on the
www.saan.cz website, you confirm that you have
read and accepted the Policy for processing
personal data in sufficient advance.

Zpět do obchodu